+421 908 088 922

Storno termíny a storno podmienky:

Každú zmenu alebo zrušenie dohodnutého rozsahu objednaných a následne hotelom potvrdených služieb je klient povinný oznámiť hotelu písomne. Klient má právo stornovať pobyt a čerpanie dohodnutých služieb hotela v storno termíne. V prípade storna pobytu a čerpania dohodnutých služieb počas roka má hotel nárok účtovať klientovi ako kompenzáciu finančnej straty storno poplatky vo výške:

  • pri storne do 21 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 25% z ceny dohodnutých služieb hotela,
  • pri storne do 14 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 50% z ceny dohodnutých služieb hotela,
  • pri storne do 7 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 85% z ceny dohodnutých služieb hotela,
  • pri storne do 2 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 100% z ceny dohodnutých služieb hotela.

Storno termíny počas Vianočných, Silvestrovských a Veľkonočných sviatkov:

V prípade storna pobytu a čerpania dohodnutých služieb počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov má hotel nárok účtovať klientovi ako kompenzáciu finančnej straty storno poplatky vo výške:

  • pri storne do 10 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 50 % z ceny dohodnutých služieb hotela,
  • pri storne do 5 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 100 % z ceny dohodnutých služieb hotela.

Ak klient preukáže písomným potvrdením, že z vážnych dôvodov (vážne ochorenie, ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti, úmrtie, vážne ochorenie a úmrtie člena rodiny) nemohol čerpať objednané služby, môže hotel na základe dohody znížiť výšku storno poplatku , alebo aj upustiť od jeho účtovania..

Platobné podmienky:

Žiadame zaplatiť zálohu vo výške 50%, resp. 100% z celkovej ceny pobytu formou zálohovej faktúry. Pre vystavenie zálohovej faktúry žiadame uviesť fakturačnú adresu a údaje. Následne po zaslaní fakturačných údajov vystavenú zálohovú faktúru zašleme e-mailom. Zálohová faktúra je splatná najneskôr 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry.